Java განვითარება

Back-end Java-ის განვითარება მაღალი დატვირთვის პლატფორმებისთვის, ტრანზაქციის სისტემებისა და გადახდის პლატფორმებისთვის, ERP და CRM

JavaScript and React.js განვითარება

მასშტაბირებადი ვებ აპლიკაციების ფრონტ-ენდის განვითარება

Python

Back- და Front-end განვითარება, მანქანათმცოდნეობის ალგორითმის შემუშავება Keras-ის ფრეიმიკით

.

iOS განვითარება

მობილური განვითარების სერვისები Objective-C და Swift-ით.

Android განვითარება

მობილური აპლიკაციების განვითარება Kotlin-ით და Java-ით

Node.js

განვითარების სერვისები, რომლებიც დაფუძნებულია ღია კოდის კროს-პლატფორმულ ჩარჩოზე Node.js.